Kodukaunistamise liikumise ajalugu

Aastaks 1935 oli Eestimaal loodud Eesti Maakodude kaunistamise Selts, mille eesmärgiks oli korraldada ja kaunistada eesti maakodusid ning kodude ümbrust, et seega muuta elamist maal kultuursemaks ning kaunimaks ja ära kasutada elanikes armastust ning lugupidamist maaelu vastu. Seltsi ülesannete hulka kuulus ka nõuannete jagamine ja kauni kodu propaganda tegemine. Vastavalt sellele töötati välja konkreetne põhikiri, mis allkirjastati L. Eenpalu, A. Tupitsa, J. Hanseni ja A. Jürmani poolt ning kinnitati 4. mail.1935. aastal.
Alates sellest ajast sai hoo sisse kodukaunistamise liikumine. Korraldati hoogtöönädalaid, milles kutsuti kõiki Eestimaa inimesi tegelema muu töö kõrval ka kodukaunistamisega.

1938. aastal asus liikumise etteotsa president Konstantin Päts. Tookordse presidendi venna, geograafiamagister Peeter Pätsi üldsuunamisel valmistati Kadriorgu ette üle-eestilist kodukaunistamise näitust, mis jäi paraku sõja jalgu.
Kodukaunistamise tegevus soikus ja alles Nõukogude okupatsiooni lõpupoole, kui olid väljakujunenud edumeelsed asutused, ettevõtted, kolhoosid ja sovhoosid, hakati uuesti pöörama tähelepanu kodukaunistamisele. Korraldati nii linnades kui ka asulates, ettevõtetes ja asutustes heakorraalaseid konkursse, hoogtööpäevi. Selgitati välja rajoonides kaunimad kodud, paremini heakorrastatud asutused, ettevõtted jne. See liikumine eri rajoonides oli väga erineva ulatusega.


Vastavalt ajaloo keerdkäikudele alates 1990 aastast saabus kodukaunistamisliikumises mõõnaaeg. Uuesti hakati kodukaunistamisele pöörama laiahaardelisemalt tähelepanu alates 1997 aastast. Selle aasta emadepäeval kuulutas president härra Lennart Meri Estonias välja Eesti kodukaunistamise aasta: „Mu kallid Eesti emad! Asuge koos isadega, koos oma tütarde ja poegadega korraldama meie eesti kodu. Tehkem kodud puhtaks ja kauniks nii seesmiselt kui väliselt. See on kõige lihtsam ja jõukohasem viis muuta kaunimaks, puhtamaks, rikkamaks ja tugevamaks kogu Eesti.” Lennart Meri asus Vabariigi Presidendina üle-eestilise kodukaunistamise liikumise vedajaks patroonina.

Sellest ideest haarasid kinni meie vabariigi edumeelsemad inimesed, kes olid koos presidendiga valutanud südant Eesti kauni looduse reostamise pärast. Nende eestvedamisel loodi 1997. aasta septembris kodukaunistamisliikumise vabatahtlik mittetulundusühing nimega ”Kodukaunistamise Peakogu”. Ühingu liikmeid oli 21 ja ühingu esimeheks valiti Peeter Olesk. Peakogu töötas välja kodukaunistamisliikumise põhisuunad ja eesmärgid. Üldiseks eesmärgiks on ühise elukeskkonna korrastamine ja üldilme parandamine. 

Nimetatud protsessi suunamiseks korraldatakse igal aastal ülevaatusi, mille eesmärgiks on:
*parandada kodude ja koduümbruste heakorda ja kujunduslikku taset
*korrastada avalike paikade ja hoonete välisilmet ning muuta need kaunimaks
*korrastada ja rajada uusi puiesteid, haljasalasid ja parke
*korrastada kultuuriloolisi ja usulise tähtsusega paiku
*pöörata erilist tähelepanu rahvuslipu väärilisele eksponeerimisele
*korrastada riigikaitseliste ehitiste ja rajatiste välisilmet ning muuta neid ümbritsev välisruum esteetilisemaks.

Eesmärkide saavutamiseks töötati välja hindamiskriteeriumid. Vabariigi paremad selgitatakse välja piirkondlike konkursside tulemuste põhjal ülevabariikliku zürii poolt. Tulemused tehti teatavaks võidupühal Eesti Vabariigi Presidendi poolt. Esimene autasustamine toimus 1998. aastal Tartus. Sellest ajast alates on Eestis valitud konkursiga „Kaunis Eesti kodu” igal aastal igast maakonnast ja neljast suuremast linnast (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva) 4 kaunimat kodu. Nüüd toimub autasustamine taasiseseisvumispäeva paiku.


1. septembril 1997 kuulutas kodukaunistamise liikumise patroon Eesti Vabariigi President härra Lennart Meri välja kirjandivõistluse  „Kodu kauniks – miks ja kuidas”, mille tulemusena valmis 1998. a raamat „Kodu kauniks”, kuhu oli koondatud väljavõtted kirjanditest.


1998. a viidud läbi üldhariduslikes koolides joonistusvõistlus teemal “Minu kodu”, mille tööd illustreerisid õpilaste kirjandivõistluse raamatut „Kodu kauniks”.


1998. a asutati Järvamaale Säreveresse Eesti Kodukaunistamise Ühenduse teabekeskus ja määrati sinna tööle teabekeskuse koordinaator.


1999. a registreeriti  kodukaunistamise liikumise koordineerimiseks mittetulundusühing Eesti Kodukaunistamise Ühendus.


2000. a tegi Eesti Kodukaunistamise Ühendus ettepaneku läbi viia iga aasta aprillis ülevabariiklikud suurpuhastuspäevad ehk nn talgupäevad. Kevadine suurpuhastuskuu on jätkuvalt populaarne.
Alates sellest ajast kuulutab Eesti Kodukaunistamise Ühendus igal aastal välja aasta moto – üleskutse, millele konkurssidel ja musu tegevuses erilist tähelepanu pööratakse.


Alates 2000. aastast viiakse läbi ülevabariigilisi avatud nõupäevasid. Esimene toimus Säreveres. Nõupäevadel tehakse kokkuvõte eelmise aasta tegevusest, kuulatakse teemakohalisi ettekandeid, tänatakse liikumise aktiviste ja toetajaid.


Alates 2001. aastast tunnustatakse paremaid kodusid eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel Vabariigi Peaministri tänukirja ja mastivimpliga. Ettepaneku selleks tegi toonane peaminister härra Mart Laar.


2001. a moodustati Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juurde Eesti enamtuntud avaliku elu tegelastest Nõunike kogu ja peeti Nõunike Koguga Eesti Vabariigi Presidendi Kantseleis 2001. ja 2002. a töökoosolekud.


2001. a kavandas Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees härra Priit Herodes Eesti Kodukaunistamise Ühendusele aukirja ja teenetemärk ning kinnitati nende statuut. 
2001. a anti välja teenetemärk nr 1 kodukaunistamise liikumise taasalgatajale ja selle patroonile Eesti Vabariigi presidendile härra Lennart Merile. 
2002. a anti välja teenetemärk nr 2 Eesti Kodukaunistamise ühenduse rajajale ja Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse esimehele härra Arvi Altmäele.
2007. a anti välja teenetemärk nr 3 kodukaunistamse liikumise patroonile president Arnold Rüütlile.


2001. aastal andis president Lennart Meri kodukaunistamise liikumise patronaazi üle vabariigi presidendile Arnold Rüütlile.


2003. aastast valitakse konkursi „Kaunis Eesti kodu” raames ka kaunist omavalitsust.


2003. aastal viidi läbi pikaajaliselt korrasolevate kaunite kodude autasustamine koos Maaelu Arendamise Sihtasutusega (MES).
Anti välja album “Kaunis kodu 1999-2002“, pärast mida hakkasid albumid ilmuma regulaarselt igal aastal.


Eesti Kodukaunistamise Ühenduse esindajad autasustasid 17. ja 18. aprillil Palmse mõisas toimud rahvusvahelisel lilleseade võistlusel “Grand Deco 2004” finaliste albumiga “Kaunis kodu 2003”.


Alates 2004. aastast valitakse koostöös Riigi Metsamajandamise Keskusega kaunim metskonnakeskus.


15. augustil 2004. a andis üle Eesti Vabariigi President härra Arnold Rüütel Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse esimehele Eesti Kodukaunistamise Ühenduse lipu, mille on kujundanud Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees härra Priit Herodes.


Alates 2005. aastast valib Eesti Kodukaunistamise ühendus konkursiga parima tervisespordirajatise. Eriauhinna annab üle Eesti Olümpiakomitee. Tervisespordirajatiste esiletõstmise mõte tekkis vestluses EOK-ga, kus nii EKKÜ kui EOK tõid välja Eesti rahva kehva tervise ja vähese tervisespordiharrastamise harjumused ning vajaduse tervisespordirajatisi luua ja renoveerida. EKKÜ valis 2005. aastal aasta üleskutseks „Kodu kauniks, tervis tugevaks“ ning Vabariigi President kodukaunistamise liikumise patroonina kiitis heaks parima tervisespordirajatise eriauhinna lisamise kaunite kodude saajate hulka. Nimetatud auhinnaga loodame kaasa aidata tervisespordirajatiste loomisele, parendamisele ja kasutamisele.


Alates 2006. aastast valib Eesti Kodukaunistamise Ühendus konkursiga parima tööstusmaastiku. Eriauhinna annavad üle Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.


15.01.2007 andis president Arnold Rüütel kodukaunistamise liikumise patronaaži üle vabariigi presidendile Toomas Hendrik Ilvesele Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas.


Taasiseseisvumispäeva eel, laupäeval, 18. augustil 2007 autasustas kodukaunistamise liikumise patroon vabariigi president Toomas Hendrik Ilves Jõgevamaal Kasepääl konkursi “Kaunis Eesti kodu 2007” võitjaid.
Ühtekokku anti välja 83 auhinda, lisaks kaunimatele kodudele ja omavalitsustele premeeriti kaunimat tervisespordirajatist, tööstusmaastikku ning RMK metskonnakeskust. 
Kaunimale tervisespordirajatisele andis omapoolse autasu Eesti Olümpiakomitee ning kaunimat tööstusmaastikku tunnustasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.
Kodukaunistamise liikumise toetajad Husqvarna Eesti OÜ ja AS Tikkurila-Vivacolor kinkisid eraisikutele ühise kinkekaardi summas 1000 krooni. Põltsamaa Roosiaed (Joosti Aiand OÜ) kinkis laureaatidele roosiistiku. 
Tänavu anti autasusid juba kümnendat korda.
President Ilvese sõnul on Eestis ringi sõites rõõmustav näha, kuidas üha rohkem on hakatud majapidamisi korrastama ja kaunistama.


“Eesti kaunis kool 2007” projekti tiitli üleandmine toimus 29. veebruaril 2008 Pühajärve Põhikoolis Valgamaal. Tiitli andis üle vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Tiitliga käib kaasas rahaline preemia Haridus- ja Teadusministeeriumilt 50000 krooni. President kinkis Pühajärve Põhikoolile Anu Raua etnograafilise gobelääni. Projektitöö eestvedaja on Eesti Õpetajate Liit.
Pildid üritusest.


Eesti Kodukaunistamise Ühenduse 2008. a nõupäev toimus 13. mail Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis.
Nõupäeval esinesid ettekannetega:
Eve Kask ja Signe Kivi – “Eesti bussiputkade peaaegu täielik teejuht”; 
Jaak Saard, Pärnu Teedevalitsuse liikluskorralduse ja -ohutuse osakonna juhataja, teemaks teeviitade seadusandlik pool, liikluskorralduse ja -ohutuse osakonna juhataja, teemaks teeviitade seadusandlik pool, liiklusvälised teabevahendid. Ettekande I osaettekande II osa.
MTÜ Eesti Disaini Instituudi esindaja Kristjan Jagomägi, teemaks tee- jm viitade kujundus.


23. mail 2008 sõlmisid Eesti Kodukaunistamise Ühendus ja Eesti Omanike Keskliit koostööleppe, et avaldada toetust kodude renoveerimisele ja kaunistamisele ning kaitsta väljakujunenud elukeskkondi omavolilise ehitustegevuse ja sobimatute planeeringute vastu.


Pühapäeval, 24. augustil 2008 autasustas president Toomas Hendrik Ilves konkursi “Kaunis Eesti kodu 2008” võitjaid Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas, Tallinnas Pärnu mnt 62.
Ühtekokku anti välja 83 auhinda, lisaks kaunimatele kodudele ja omavalitsustele tunnustati kaunimat tervisespordirajatist, tööstusmaastikku, RMK metskonnakeskust ning parimat uut algatust. Kaunimale tervisespordirajatisele andis omapoolse autasu Eesti Olümpiakomitee ning kaunimat tööstusmaastikku tunnustasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit. 
President Ilvese sõnul on Eestis ringi sõites rõõmustav näha, kuidas üha rohkem on hakatud majapidamisi korrastama ja kaunistama.
Omapoolse kingituse tegid kinkekaartidena Husqvarna Eesti OÜ ja AS Tikkurila-Vivacolor, roosiistikud kinkis Põltsamaa Roosiaed. 
“Kaunis Eesti kodu 2008” laureaadid valis välja Eesti Kodukaunistamise Ühendus. Eesti Kodukaunistamise Ühendus tänab kõiki, kes olid abiks konkursi läbiviimisel.


Eesti Kodukaunistamise 2009. a nõupäev toimus 12. mail Luua Metsanduskoolis. Nõupäeva ettekannete teemad olid seotud kortermajade haljastusega. Ettekannetega esinesid Peep Koppel, Reti Randoja-Muts ja Kristiina Kupper.


President Toomas Hendrik Ilves andis 16. augustil 2009. a Kuressaare kultuurikeskuses üle auhinnad Eesti parimatele kodukaunistajatele, tänades neid suure töö ja hoolitsuse eest, mida nad on ilmutanud oma kodude ja kodukandi ilusamaks tegemisel.
“See nõuab vaeva, kannatlikkust ja pühendumust. Eriti praegu, kui majandussurutis pärsib mõtteid ning iga kroon näib olevat kallim ja kulutusi on raskem teha,” ütles riigipea. “Nii tunnustan ma teid ka selle eest, et te pole raskel ajal oma kodu kaunimaks muutmisele käega löönud, vaid vastupidi – jätkanud seda tööd. Me vajame peremehetunnet, mis kestab üle majandussurutise.”
President Ilves kutsus kodukaunistamisliikumise edendajaid vaatama kaugemale igaühe enda kodust ning näitama oma kogukonna jõudu nagu seda tegid näiteks Kolga küla inimesed, kes taastasid tulekahjus hävinud vana rahvamaja või Kohatu küla pere, kes rajas omal algatusel ja omal jõul lõkkeplatsi, kiigeväljaku ja laululava.
Riigipea õhutas pöörama rohkem tähelepanu vanemate kortermajade ja nende ümbruse kordategemisele, mis vähendaks lagedust, juhuslikkust ja minnalaskmist, mida näeme paljude nõukogude ajal ehitatud hoonete ümber.
“Selleks kõigeks on vaja tublit külavanemat, tegusat ühistut või lihtsalt eestvedajat, kes rahva kokku kutsub ja muidugi tublisid inimesi, kes tulevad ja löövad kaasa oma kodukoha paremaks muutmisel,” ütles president Ilves.
Auhinna “Kaunis Eesti Kodu” laureaate oli kokku 83. Auhinnatseremoonia toimus 12. korda. Seekord andsid Kuressaares eriauhinnad riigi parimale tervisespordirajatisele Eesti Olümpiakomitee ja esimest korda kaunimale kortermajale Eesti Korteriühistute Liit. 
Võitjatele  tegid omapoolsed kingitused Husqvarna Eesti OÜ, AS Tikkurila ja Põltsamaa Roosiaed.
Fotod ürituselt


Kodukaunistamisliikumise 2010. aasta moto on „Mänguväljak lapse terviseteadlikus kodus“, millega püüame tõmmata tähelepanu mänguväljakutele alates väikesest mängunurgast koduaias kuni suurte avalike mänguplatsideni linnades – mida peab nende rajamisel silmas pidama, milliseid ehitusnõudeid arvesse võtma, milliseid esteetilisi põhimõtteid järgima, millised materjalid on eelistatud ja kuidas tagada mängijate turvalisus. EKKÜ keskjuhatus kutsub asjaosalisi üles mõtlema mänguväljakutega seoses ka teismelistele ja täiskasvanutele. Miks peaks vanaema lapselast valvates liivakasti serval istuma, kui temagi võiks platsi piires leida aktiivset tegevust?


11. mail 2010 toimus nõupäev Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas, mille teemaks oli “Mänguväljak lapse terviseteadlikus kodus”. Nõupäeva ettekanded leiad siit ja pildid siit.


2010. aastal tunnustas vabariigi peaminister ilusate kodude omanikke tänukirjaga, mille saadab omanikele postiga. Tänukirja saajate nimekirja vaata siit. Eesti Kodukaunistamise Ühendus tänab kõiki asjaosalisi, kelle abiga konkursivõitjate nimekiri valmis. Küsimused palume esitada Gert Uiboaedile, Riigikantselei sümboolikanõunikule Gert.Uiboaed[ät]riigikantselei.ee.


Kodukaunistamisliikumise patroon Vabariigi President andis 22. augustil 2010 Pärnu Kontserdimajas konkursi “Kaunis Eesti kodu 2010″ võitjatele üle tunnustused. Riigipea ütles: „Meie kõigi ühine eesmärk on kaunis ja turvaline Eesti. Maa, mis hoolib oma elanikest ja mille elanikud hoolivad oma maast.”
Eriauhinnad andsid üle Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Korteriühistute Liit. Omapoolsed kingitused võitjatele tegid Husqvarna Eesti, Tikkurila ja Põltsamaa roosiaed. 
Kohapeal tehtud fotod saadetakse võitjatele postiga. 
Võitjate nimekirja vaata siit.


Kodukaunistamisliikumise patroon Toomas Hendrik Ilves autasustas 14. augustil 2011 Viljandi teatris Ugala konkursi “Kaunis Eesti kodu 2011” võitjaid.
„Ilusad kodud ei ole tekkinud üleöö või iseenesest. See on olnud järjekindla töö tulemus, mida on tehtud ka vaatamata kitsastele ja rasketele aegadele, kuid alati südamega,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves.
Võitjaid oli 82, kes said peale vabariigi presidendi käepigustuse ka tänukirja, märgi, seinavõtme ja kaunite kodude albumi ka kingitused kodukaunistamisliikumise toetajatelt. Omapoolsed autasud andsid üle Eesti Olümpiakomitee, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Korteriühistute Liit.
EKKÜ tänab kõiki 19 piirkonda konkursi läbiviimise eest ja konkursi rahastajaid Vabariigi Presidendi Kantseleid, Siseministeeriumit ning maavalitsusi. Kodukaunistamisliikumist toetavad Husqvarna Eesti OÜ, Tikkurila OÜ Vivacolori kaubamärk ja Eesti Roos OÜ (Põltsamaa Roosiaed).
Vaata, kes võitsid konkursi “Kaunis Eesti kodu 2011”.
Vaata ürituse fotosid meie galeriist.


Pühapäeval 19. augustil 2012 andis Vabariigi President konkursi „Eesti kaunis kodu 2012” võitjatele tunnustused öeldes: „21. sajandi kodukaunistus on heas mõttes kodanikualgatus, mõistmine, et kodu ei lõpe koduukse lävepakul või koduvärava künnisel. Kodu on kogu see piirkond, kus me elame. Kodu on kogu Eesti.”
Haapsalu Kultuurikeskuses toimunud vastuvõtul tunnustati 81 konkursivõitjat. Parimale tervisespordikeskusele andis omapoolse tunnustuse Eesti Olümpiakomitee ning kauneimale tööstusmaastikule Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Kõikidele erakodude omanikele kingitused ka kodukaunistamisliikumise toetajad Husqvarna Eesti OÜ ja Tikkurila AS.
Vaata võitjate nimekirja siit.


EKKÜ ja Nõo Reaalgümnaasiumi poolt emakeelepäeval, 14. märtsil väljakuulutatudkodukultuuri 2012. a esseekonkursi „Eestimaa on meie kodu“ esimese koha pälvis Kadri Johanson Nõo Reaalgümnaasiumist (õpetaja Heily Soosaar). Teist ja kolmandat kohta jagavad Helen Saar ja Kermo Kukk Värska Gümnaasimist (õpetaja Ilme Hoidmets), Tõnis Tokman Nõo Reaalgümnaasiumist (õpetaja Heily Soosaar) ning Kairi Piir Valga Gümnaasiumist (õpetaja Marelle Kansonen).
Esimese koha auhind on Apollo raamatupoe kinkekaart väärtusega 30 € ning teise ja kolmanda koha auhinnad on Apollo raamatupoe kinkekaardid 20 € väärtuses. Kõik osalejad ja juhendajad saavad EKKÜ tänukirja ja albumi „Kaunis Eesti kodu 2011“. 
Konkursi kohta loe lähemalt siit.
Kokkuvõtet esseekonkursist loe siit.
Täname kõiki osalejaid!


Alates 2013. aastast valitakse koostöös Muinsuskaitseametiga kaunis muinsuskaitseobjekt.


Konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“

Lõppenud on MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esimene konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2012“. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts autasustas parimaid 20. jaanuaril Nokia Kontserdimajas toimuval Koduomanike III Kongressil (algus kell 14).
Loe edasi…


Vabariikliku konkursi “Eesti kaunis kodu 2013” nominendid on välja selgitatud.
Kodukaunistamisliikumise patroon Eesti Vabariigi president hr Toomas Hendrik Ilves andis tunnustused üle 25. augustil Räpina Aianduskoolis Põlvamaal.
Vaata võitjate nimekirja siit.
Vabariigi presidendi kõne 25. augustil.


Selgusid konkursi “Energiasäästlik kaunis kodu 2013” võitjad.

Eesti Kodukaunistamise Ühendus korraldas tänavu teist korda konkursi „Energiasäästlik kaunis kodu”, millega selgitati välja maakondade energiasäästlikumad ehitised. Võitjaid autasustatakse pühapäeval, 12 jaanuaril „Estonia” kontserdisaalis toimuval koduomanike liidu IV kongressil.

Kaunid energiasäästlikud kodud selgitati välja kolmes kategoorias. Eramute hulgas tõusid esile Kati ja Marko Männiku Jõe-Tiksu talu Nõo vallas Tartumaal, Rando Sepa Sepasoo maakodu Taari külas Viljandimaal, Kuldar Leisi eramu Põlvas ja Arvo Lehemetsa eramu Tartus.
Kortermajade hulgas leidsid tunnustust  KÜ Munamäe Otepääl Valgamaal, KÜ Haapsalus, KÜ Kaunase pst 19 Tartus ja ridaelamu Vuti tn 36 Tallinnas.

Ühiskondlike hoonete kategoorias on kiitust väärt Nõlvaku lasteaed Laagri alevikus Harjumaal ja Häädemeeste tervisekeskus Pärnumaal.
Energiasäästliku mõtteviisi edendajaks´2013 valiti Mäetaguse vallavanem aastatel 2005-2013 Aivar Surva.

Eesti Kodukaunistamise Ühendusel on väga hea meel, et teie energiasäästu alane tegevus, mille eest teid 12. jaanuaril tunnustasime, leidis ka positiivset kajastamist Kanal 2 “Reporteris“, TV3 “Seitsmestes uudistes” ja Vikerraadio “Vikerhommikus“.

Fotod ürituselt leiate siit. Juhime tähelepanu, et fotode avalikul taasesitamisel on vajalik fotode autori, Arno Mikkori, luba.


EKKÜ sõlmis koostöölepingu Tartumaa Omavalitsuste Liiduga 

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatuse liige Arvi Altmäe ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu esimees Aivar Soop sõlmisid 29. oktoobril 2013 Tartumaal Kõrvekülas koostöölepingu, mille eesmärk on arendada ja tihendada TOL-i ja EKKÜ koostoimimist  kauni ja energiasäästliku elukeskkonna kujundamisel.

EKKÜ on 1997. aastal president Lennart Meri algatusel ellu kutsutud mittetulundusühing, kelle eesmärk on kodanike kaasamine ja toetamine kodukultuuri ja -kaunistamise arendamisel ning energiasäästliku kodu rajamisel. EKKÜ-l on praeguse seisuga 19 lepingulist koostööpartnerit: Harju, Jõgeva, Järva, Lääne, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Valga, Viljandi ja Võru maavalitsus, Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva linnavalitsus, Ida- ja Lääne-Viru ning Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Ühendus Kodukant Hiiumaa MTÜ.

Tartu Omavalitsuste Liit võttis koostöölepingu üle EKKÜ seniselt pikaajaliselt ja healt koostööpartnerilt Tartu maavalitsuselt. Tartumaa Omavalitsuste Liitu esindab EKKÜ-s edaspidi TOL-i peaspetsialist Pille Ratassepp, kes ühtlasi on EKKÜ Tartumaa piirkonna juht.

Ene Pajula
Pressiesindaja


Siseminister tunnustab Eesti kaunite kodude omanikke tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpliga, et süvendada Eesti omariikluse tunnetust lipuvärvide kaudu ning arendada Eesti lipukultuuri. Vaata, kes said tänukirja ja mastivimpli siit.


Vabariikliku konkursi “Eesti kaunis kodu 2014” nominentidele andis tunnustused
24. augustil Paide Kultuurikeskuses kodukaunistamisliikumise patroon Eesti Vabariigi president hr Toomas Hendrik Ilves. 
Võitjate nimekiri.


18. jaanuaril 2015 tunnustasime Koduomanike Kongressil konkursi “Energiasäästlik kaunis kodu 2014” võitjaid. Tunnustused andis üle president Arnold Rüütel, kodukaunistamisliikumise patroon 2002-2006.


2016. aasta

EKKÜ sõlmis koostöölepingu Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS.

21.04.2016 täitus liikumise “kodu kauniks 80. aastapäev
Nimelt 21.04.1936 tulid riigivanema Konstantin Pätsi juures kokku tulevase kodukaunistamise hoogtöö peakomitee liikmed. Peaminister Kaarel Eenpalu oli ette valmistanud kava suure hoogtöö algatamiseks. Riigivanem kiitis selle heaks ja moodustati 32-liikmeline peakomitee ja 6-liikmeline juhatus. Mõlema esimeheks määrati sotsiaalminister Oskar Kask.
Nimetatud istungi protokoll kannab kuupäeva 23.04.1936.

Kodukaunistamisliikumise patroon Eesti Vabariigi President hr Toomas Hendrik Ilves andis 
28. augustil 2016 Mooste Folgikojas Põlvamaal vabariikliku konkursi “Eesti kaunis kodu 2016” laureaatidele üle tunnustused.
Vaata võitjate nimekirja ja fotosid ürituselt.
Võitjad said Eesti Vabariigi Presidendi käepigistusega koos tänukirja, märgi, seinaplaadiga võtme ja kaunite kodude fotoalbumi.
Omapoolse kingituse võitjatele andis üle kodukaunistamise liikumise toetaja AS Tikkurila.
Kohapeal koos hr Presidendiga tehtud fotod saadetakse võitjatele postiga koju.

Samas autasustati teenekaid üldrahvaliku liikumise „kodu kauniks“ silmapaistvaid tegijaid MTÜ EKKÜ teenetemärkidega:

  • Hõbedase teenetemärgiga

Marika Saks – Põlvamaa piirkonna esindaja (foto)
Kristiina Baumeister – MTÜ EKKÜ kauaaegne sekretär (foto)

  • Kuldse teenetemärgiga

Toomas Hendrik Ilves – Eesti Vabariigi President aastatel 2006-2016 (foto)

Eesti Kodukaunistamise Ühendus tänab kõiki, kes olid igati abiks konkursi läbiviimisel ja toetamisel.

Riigihalduse minister tunnustab 2016. aasta Eesti kaunite kodude omanikke tänukirja jarahvusvärvides mastivimpliga, et süvendada Eesti omariikluse tunnetust lipuvärvide kaudu ning arendada Eesti lipukultuuri. Vaata tänukirja ja mastivimpli saajate nimekirja siit.